Понеділок, 24.02.2020, 18:08Мурованокуриловецька районна державна адміністрація

ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Голова РДА

Меню сайту
Органи влади
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Верховний Суд України
Вінницька облдержадміністрація
Вінницька обласна рада
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні
Кращий державний службовець
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Управління державної служби у Вінницькій області «Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 08.06.2013 р.
Flag Counter
Форма входу
 
Головна » 2012 » Травень » 17 » ДОТАЦІЯ НА МОЛОДНЯК ВРХ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ХУДОБИ І ЦІНИ НА МОЛОКО
11:30
ДОТАЦІЯ НА МОЛОДНЯК ВРХ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ХУДОБИ І ЦІНИ НА МОЛОКО
Про це йшло­ся на на­ра­ді з сіль­сь­ки­ми го­ло­ва­ми, яку про­вів го­ло­ва РДА В.М. Ані­ке­є­н­ко.
Ві­д­к­ри­ва­ю­чи на­ра­ду, В.М. Ані­ке­є­н­ко за­зна­чив, що в цьо­му ро­ці од­ним з пріо­ри­те­т­них на­пря­м­ків дер­жа­в­ної пі­д­т­ри­м­ки є ро­з­ви­ток тва­рин­ни­ц­т­ва в осо­би­с­тих пі­д­со­б­них го­с­по­дар­с­т­вах гро­ма­дян. Зо­к­ре­ма, він по­ві­до­мив, що  23 кві­т­ня Ка­бі­не­том Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни бу­ло при­йн­я­то по­с­та­но­ву «Про вне­сен­ня змін до по­с­та­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни від 2 бе­ре­з­ня 2011 ро­ку №246», якою  перед­ба­че­но но­вий по­ря­док на­ра­ху­ван­ня і ви­пла­ти спе­ці­а­ль­ної бю­дже­т­ної до­та­ції фі­зи­ч­ним осо­бам за утри­ман­ня та збе­ре­жен­ня мо­ло­д­ня­ка ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би. Для ба­га­тьох жи­те­лів на­шо­го ра­йо­ну та­ка до­та­ція бу­де сут­тє­вою до­по­мо­гою.
На­ча­ль­ник управ­лін­ня аг­ро­п­ро­ми­с­ло­во­го ро­з­ви­т­ку РДА М.І. Не­в­лад на­го­ло­сив, що в зв’я­з­ку  з при­йн­ят­тям зга­да­ної по­с­та­но­ви на сіль­сь­кі ра­ди по­к­ла­де­но се­р­йо­з­не за­вдан­ня що­до ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти для отри­ман­ня лю­дь­ми до­та­ції за ви­ро­щу­ван­ня мо­ло­д­ня­ка ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би. Всі не­об­хід­ні до­ку­ме­н­ти не­об­хід­но пі­д­го­ту­ва­ти і по­да­ти до 1 ли­п­ня. По­с­та­но­вою пе­ред­ба­ча­єть­ся ви­пла­та 250 гри­вень за мо­ло­д­няк ві­ком від 3 до 5 мі­ся­ців, 500 грн. – від 6 до 8 мі­ся­ців, 750 грн. – від 9 до 11 мі­ся­ців. Та­ким чи­ном за од­ну те­ли­ч­ку або би­ч­ка ко­ж­на сі­м’я в рік мо­же отри­ма­ти до­да­т­ко­во 1500 гри­вень. Ми­ко­ла Іва­но­вич де­та­ль­но озна­йо­мив при­су­т­ніх з пе­ре­лі­ком до­ку­ме­н­тів, які не­об­хід­но по­да­ти для отри­ман­ня до­та­ції, а та­кож про­це­ду­рою ви­ді­лен­ня зга­да­них ко­ш­тів Міністерством аг­ра­р­ної по­лі­ти­ки і про­до­во­ль­с­т­ва.
Про ре­зуль­та­ти про­ве­ден­ня ін­ве­н­та­ри­за­ції по­го­лі­в’я ВРХ в го­с­по­дар­с­т­вах всіх форм вла­с­но­с­ті ра­йо­ну ін­фо­р­му­вав на­ча­ль­ник управ­лін­ня ве­те­ри­на­р­ної ме­ди­ци­ни С.М. Ку­ш­нір. Зо­к­ре­ма, він по­ві­до­мив, що ста­ном на 10 кві­т­ня в ра­йо­ні на­ра­хо­ву­єть­ся 4848 голів ВРХ, в то­му чи­с­лі 3703 ко­ро­ви і 1145 го­лів мо­ло­д­ня­ка. З цих тва­рин ли­ше 2578 ма­ють па­с­порт та ін­ве­н­та­р­ний но­мер. То­му все на­я­в­не по­го­лі­в’я не­об­хід­но за­ре­є­с­т­ру­ва­ти, чим сьо­го­д­ні за­йма­ють­ся фа­хі­в­ці ве­те­ри­на­р­ної слу­ж­би.
Крім цьо­го, го­ло­ва РДА В.М. Ані­ке­є­н­ко по­ру­шив пи­тан­ня за­го­ті­в­лі мо­ло­ка і ці­ни на ньо­го.
– 10 тра­в­ня в об­ла­с­ній дер­жа­в­ній ад­мі­ні­с­т­ра­ції ві­д­бу­лась ро­з­ши­ре­на на­ра­да з ди­ре­к­то­ра­ми мо­ло­ко­пе­ре­ро­б­них за­во­дів та предста­в­ни­ка­ми ор­га­нів вла­ди, яку про­вів пе­р­ший за­сту­п­ник го­ло­ви ОДА І.М. Мо­в­чан, – за­зна­чив Во­ло­ди­мир Ми­ко­ла­йо­вич. –  Бу­ло об­го­во­ре­но про­бле­ма­ти­ку за­ку­пі­ве­ль­них цін на мо­ло­ко у на­се­лен­ня і сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ких пі­д­п­ри­ємств та на­ла­го­джен­ня умов го­с­по­да­рю­ван­ня на ри­н­ку мо­ло­ка об­ла­с­ті. В хо­ді про­ве­де­них пе­ре­го­во­рів уча­с­ни­ка­ми на­ра­ди бу­ло до­ся­г­ну­то до­мо­в­ле­но­с­ті, що з 11 тра­в­ня цьо­го ро­ку за­ку­пі­ве­ль­на ці­на на мо­ло­ко дру­го­го га­ту­н­ку ба­зо­вої жи­р­но­с­ті від на­се­лен­ня об­ла­с­ті має бу­ти не ни­ж­че 2,05 грн. за 1 кг (без вра­ху­ван­ня до­та­ції).
За ре­зуль­та­та­ми об­ла­с­ної на­ра­ди пе­р­ший за­сту­п­ник го­ло­ви ОДА І.М. Мо­в­чан до­ру­чив го­ло­вам ра­йон­них дер­жа­в­них ад­мі­ні­с­т­ра­цій спі­ль­но з сіль­сь­ки­ми та се­ли­щ­ни­ми ра­да­ми за­без­пе­чи­ти за­ку­пі­в­лю мо­ло­ка від го­с­по­дарств на­се­лен­ня ви­клю­ч­но че­рез мо­ло­ко­за­го­ті­ве­ль­ні пу­н­к­ти, по­с­тій­но здій­с­ню­ва­ти ко­н­т­роль за за­ку­пі­ве­ль­ною ці­ною та умо­ва­ми за­го­ті­в­лі мо­ло­ка.
 Як здій­с­ню­єть­ся ця ро­бо­та у на­шо­му ра­йо­ні, ін­фо­р­му­вав на­ча­ль­ник управ­лін­ня аг­ро­п­ро­ми­с­ло­во­го ро­з­ви­т­ку РДА М.І. Не­в­лад. На ві­д­по­ві­да­ль­но­с­ті сіль­сь­ких го­лів пе­ред лю­дь­ми  за ви­ко­нан­ня зга­да­них за­вдань на­го­ло­сив го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди В.А. Гук. Пі­д­су­му­вав ро­бо­ту на­ра­ди го­ло­ва РДА В.М. Ані­ке­є­н­ко, який зве­р­нув ува­гу на ви­ко­нан­ня ро­біт з бла­го­у­с­т­рою, за­без­пе­чен­ня за­вдань що­до ро­з­ви­т­ку те­ри­то­рі­а­ль­них гро­мад, ви­рі­шен­ня про­блем їх­ніх жи­те­лів.
               
Володимир Сауляк

Переглядів: 2269 | Додав: nico | Рейтинг: 2.0/2
Copyright MyCorp © 2020


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

( Гаряча лінія
Урядова телефонна гаряча лінія

Пошук
Календар
«  Травень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Створити безкоштовний сайт на uCoz