Середа, 19.02.2020, 16:34Мурованокуриловецька районна державна адміністрація

ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Голова РДА

Меню сайту
Органи влади
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Верховний Суд України
Вінницька облдержадміністрація
Вінницька обласна рада
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні
Кращий державний службовець
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Управління державної служби у Вінницькій області «Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 08.06.2013 р.
Flag Counter
Форма входу
 
Головна » 2012 » Березень » 12 » І ЗНОВУ ПРО МОЛОКО
15:57
І ЗНОВУ ПРО МОЛОКО

 На минулому тижні го­ло­ва рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції Володимир Ані­ке­є­н­ко про­вів чер­го­ву на­ра­ду з пред­ста­в­ни­ка­ми мо­ло­ко­пе­ре­ро­б­них пі­д­п­ри­ємств, які здій­с­ню­ють за­го­ті­в­лю мо­ло­ка в на­се­ле­них пу­н­к­тах ра­йо­ну. В ро­бо­ті на­ра­ди взя­ли участь го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди В.А. Гук, сіль­сь­кі го­ло­ви, ке­рі­в­ни­ки ря­ду управ­лінь та служб, які здій­с­ню­ють ко­н­т­роль за за­го­ті­в­лею мо­ло­ка.

– У на­шо­му ра­йо­ні май­же третина жи­те­лів жи­вуть за ра­ху­нок зда­чі мо­ло­ка, – за­зна­чив го­ло­ва РДА В.М. Ані­ке­є­н­ко. – Па­дін­ня цін на си­ро­ви­ну бо­ля­че б’є по лю­дях. Ро­зу­мі­ють це і в Ка­бі­не­ті Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни,  де пре­м’єр-­мі­ністр М.Я. Аза­ров дав до­ру­чен­ня на­ве­с­ти лад у цій га­лу­зі. Ві­д­по­ві­д­ні на­ра­ди бу­ло про­ве­де­но на ре­с­пу­б­лі­кан­сь­ко­му, об­ла­с­но­му та ра­йон­но­му рі­в­нях.

Во­ло­ди­мир Ми­ко­ла­йо­вич на­вів да­ні ста­ти­с­ти­ки, які сві­д­чать про зро­с­тан­ня в об­ла­с­ті цін на мо­ло­ч­ну про­ду­к­цію – мо­ло­ко, яке ре­а­лі­зу­єть­ся в па­ке­тах, сме­та­ну, ма­с­ло та сир. Ра­зом з тим спо­сте­рі­га­єть­ся рі­з­ке па­дін­ня цін на си­ро­ви­ну, як ту, що ре­а­лі­зу­єть­ся сіль­го­с­п­пі­д­п­ри­єм­с­т­ва­ми, так і на­се­лен­ням. З ме­тою впли­ву на си­ту­а­цію бу­ло про­ве­де­но ре­с­пу­б­лі­кан­сь­ку се­ле­к­то­р­ну на­ра­ду, за ре­зуль­та­та­ми якої між Мі­ні­с­тер­с­т­вом аг­ра­р­ної по­лі­ти­ки та мо­ло­ко­пе­ре­ро­б­ни­ми пі­д­п­ри­єм­с­т­ва­ми бу­ло пі­д­пи­са­но ме­мо­ра­н­дум, яким за­го­ті­ве­ль­ни­ки мо­ло­ка зо­бо­в’я­зу­ють­ся пла­ти­ти за 1 літр ба­зи­с­но­го мо­ло­ка не ме­н­ше 2,50 грн. Ця ці­на за ви­сно­в­ка­ми ек­с­пе­р­тів є най­більш ре­а­ль­ною. 6 бе­ре­з­ня на­ра­да по мо­ло­ку ві­д­бу­ла­ся в об­ла­с­ній дер­жа­в­ній ад­мі­ні­с­т­ра­ції. Го­ло­ва ОДА М.В. Джи­га та йо­го пе­р­ший за­сту­п­ник І.М. Мо­в­чан по­с­та­ви­ли за­вдан­ня на­ве­с­ти по­ря­док в га­лу­зі, а мо­ло­ко прий­ма­ти ли­ше на мо­ло­ко­п­рий­ма­ль­них пу­н­к­тах з до­три­ман­ням всіх ви­мог. В об­ла­с­ті ство­ре­но ро­бо­чу гру­пу, яка здій­с­нює мо­ні­то­ринг і ко­н­т­роль за ді­я­ль­ні­с­тю мо­ло­ко­пе­ре­ро­б­них пі­д­п­ри­ємств, а у ви­па­д­ку ви­яв­ле­них по­ру­шень вжи­ває за­сте­ре­ж­ні за­хо­ди ві­д­по­ві­д­но до ді­ю­чо­го за­ко­но­дав­ст­ва. До скла­ду ро­бо­чої гру­пи вхо­дять ке­рі­в­ни­ки ря­ду об­ла­с­них управ­лінь та служб, які на­ді­ле­ні ві­д­по­ві­д­ни­ми по­в­но­ва­жен­ня­ми.

Се­р­йо­з­ну ро­бо­ту не­об­хід­но про­ве­с­ти і в на­шо­му ра­йо­ні. Зо­к­ре­ма, ви­й­ти на ці­ну не ме­н­ше 2,50 за літр мо­ло­ка, на­ла­го­ди­ти ро­бо­ту всіх мо­ло­ко­п­рий­ма­ль­них пу­н­к­тів, осо­б­ли­во ство­ре­них за ко­ш­ти бю­дже­ту. Не­об­хід­но ве­с­ти ро­з­ра­ху­н­ко­ві кни­ж­ки, ство­ри­ти у ко­ж­ній гро­ма­ді спі­л­ки і ко­о­пе­ра­ти­ви мо­ло­ко­з­да­ва­чів. Це ли­ше не­зна­ч­на ча­с­ти­на за­вдань на най­бли­ж­чу пе­р­с­пе­к­ти­ву.

Про ви­мо­ги до мо­ло­ко­пе­ре­ро­б­них пі­д­п­ри­ємств йшло­ся у ви­сту­пі на­ча­ль­ни­ка управ­лін­ня ве­те­ри­на­р­ної ме­ди­ци­ни у на­шо­му ра­йо­ні С.М. Ку­ш­ні­ра. Зо­к­ре­ма, він за­зна­чив, що в ра­йо­ні у при­ва­т­но­му се­к­то­рі на­ра­хо­ву­єть­ся 4 ти­ся­чі ко­рів, на яких є 10 пі­д­п­ри­ємств - за­го­ті­ве­ль­ни­ків і чи­ма­ло з них прий­ма­ють мо­ло­ко по кі­ль­ка  в од­но­му се­лі. При чо­му ха­ра­к­тер та­кої за­го­ті­в­лі є ха­о­ти­ч­ним, а ве­те­ри­на­р­ною слу­ж­бою ви­яв­ле­но багато по­ру­шень у цьо­му на­пря­м­ку. Са­ме то­му од­ним із шля­хів ви­рі­шен­ня про­бле­ми є ство­рен­ня си­ро­вин­них зон, за ко­ж­ною з яких бу­де за­крі­п­ле­но од­не пі­д­п­ри­єм­с­т­во. За­го­ті­в­ля з ко­ліс су­во­ро за­бо­ро­не­на і ко­н­т­роль за до­три­ман­ням всіх ви­мог бу­дуть здій­с­ню­ва­ти не ли­ше ве­те­ри­на­р­на слу­ж­ба, а й об­ла­с­на са­не­пі­де­м­с­та­н­ція та ка­ра­н­тин­на мі­лі­ція.

На до­три­ман­ні ви­ще­за­зна­че­них ви­мог на­го­ло­сив ста­р­ший ін­спе­к­тор з осо­б­ли­вих до­ру­чень від­ді­лу ве­те­ри­на­р­ної мі­лі­ції УМВС Укра­ї­ни у Він­ни­ць­кій об­ла­с­ті В.І. Слі­п­чук. Про ро­бо­ту з ство­рен­ня ко­о­пе­ра­ти­вів мо­ло­ко­з­да­ва­чів у на­шо­му ра­йо­ні ро­з­по­вів на­ча­ль­ник управ­лін­ня аг­ро­п­ро­ми­с­ло­во­го ро­з­ви­т­ку РДА М.І. Не­в­лад. Він ро­з­дав сіль­сь­ким го­ло­вам па­ке­ти до­ку­ме­н­тів, не­об­хід­них для ство­рен­ня цих ор­га­ні­за­цій. На на­ра­ді про­зву­ча­ло чи­ма­ло кри­ти­ч­них за­ува­жень від сіль­сь­ких го­лів до ро­бо­ти окре­мих мо­ло­ко­за­во­дів. На спів­пра­ці у ви­рі­шен­ні про­блем в га­лу­зі за­го­ті­в­лі мо­ло­ка на­го­ло­сив го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди В.А. Гук. Ро­бо­ту на­ра­ди пі­д­су­му­вав го­ло­ва РДА В.М. Ані­ке­є­н­ко, який за­кли­кав всіх при­су­т­ніх до ак­ти­в­ної ро­бо­ти над по­с­та­в­ле­ни­ми за­вдан­ня­ми.

Володимир Сауляк

Переглядів: 437 | Додав: nico | Рейтинг: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2020


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

( Гаряча лінія
Урядова телефонна гаряча лінія

Пошук
Календар
«  Березень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Створити безкоштовний сайт на uCoz