Четвер, 02.04.2020, 17:08Мурованокуриловецька районна державна адміністрація

ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Голова РДА

Меню сайту
Органи влади
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Верховний Суд України
Вінницька облдержадміністрація
Вінницька обласна рада
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні
Кращий державний службовець
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Управління державної служби у Вінницькій області «Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 08.06.2013 р.
Flag Counter
Форма входу
 
Головна » 2015 » Червень » 12 » НА ЗБОРАХ В ОБУХІВСЬКІЙ ГРОМАДІ
08:46
НА ЗБОРАХ В ОБУХІВСЬКІЙ ГРОМАДІ

В ра­м­ках об­го­во­рен­ня пе­р­с­пе­к­ти­в­но­го пла­ну об’є­д­нан­ня те­ри­то­рі­а­ль­них гро­мад ра­йо­ну не­що­да­в­но в Обу­хів­сь­кій гро­ма­ді ві­д­бу­лись за­га­ль­ні збо­ри гро­ма­дян. Їх скли­кан­ня бу­ло ви­кли­ка­не пра­г­нен­ням жи­те­лів мі­с­це­вої гро­ма­ди ві­д­с­то­я­ти пра­во се­ла Обу­хів бу­ти центром об’є­д­нан­ня гро­мад. В ак­то­вій за­лі мі­с­це­вої шко­ли зі­б­ра­лось ба­га­то лю­дей, які жва­во об­го­во­рю­ва­ли го­ло­в­ну те­му зі­б­ран­ня. Про­вів збо­ри гро­ма­дян Обу­хів­сь­кий сіль­сь­кий го­ло­ва Ві­к­тор Ме­ль­ник, а в їх ро­бо­ті взя­ли участь го­ло­ва ра­йон­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції Сер­гій Ла­дан, го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Та­рас Ку­бов, Сте­па­н­ків­сь­кий сіль­сь­кий го­ло­ва Пе­т­ро Гу­цол, де­пу­та­ти ра­йон­ної ра­ди Во­ло­ди­мир Дми­т­рук і Ва­силь Гук, де­пу­та­ти та чле­ни ви­ко­н­ко­му сіль­сь­кої ра­ди, ке­рі­в­ни­ки пі­д­п­ри­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій се­ла, ме­ш­ка­н­ці Обу­хо­ва, При­ві­т­но­го та Пе­т­рі­в­ки.

У сво­є­му ви­сту­пі Обу­хів­сь­кий сіль­сь­кий го­ло­ва Ві­к­тор Ме­ль­ник на­вів ба­га­то ар­гу­ме­н­тів, чо­му са­ме се­ло Обу­хів має ста­ти центром об’є­д­нан­ня на­вко­ли­ш­ніх гро­мад. Зо­к­ре­ма, він за­зна­чив, що мі­с­це­ва те­ри­то­рі­а­ль­на гро­ма­да на­ра­хо­вує п’ять на­се­ле­них пу­н­к­тів: се­ло Обу­хів, се­ли­ща Ма­лий Обу­хів і Ко­тю­жа­ни з кі­ль­кі­с­тю на­се­лен­ня 1076 жи­те­лів, се­ло Пе­т­рі­в­ка, де ме­ш­кає 231 осо­ба, та се­ло При­ві­т­не з 293 ме­ш­ка­н­ця­ми.

– На те­ри­то­рії на­шої гро­ма­ди здій­с­ню­ють свою ді­я­ль­ність по­ту­ж­ні пі­д­п­ри­єм­с­т­ва, – на­го­ло­сив Ві­к­тор Ми­хай­ло­вич. – Се­ред них – ФГ «Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­ке», ПАТ «Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­ке», ТОВ «Ко­тю­жа­ни Зе­р­но», ПП «Влад», ФГ «Лі­га-­Бест», ФОП Ме­ль­ник Ві­та­лій Во­ло­ди­ми­ро­вич, за­лі­з­ни­ч­на ста­н­ція Ко­тю­жа­ни, па­ли­в­ний склад, то­р­го­вий дім «Аг­ро ім­порт ЛТД», діють лі­кар­сь­ка ам­бу­ла­то­рія, два ФА­Пи - у Пе­т­рі­в­ці та При­ві­т­но­му, Обу­хів­сь­ка се­ре­д­ня шко­ла І-­ІІІ сту­пе­нів на 366 місць з кі­ль­кі­с­тю уч­нів 185, Обу­хів­сь­кий ди­тя­чий са­док «Ко­ло­сок», де ви­хо­ву­єть­ся 52 ма­лю­ки, При­ві­т­нен­сь­кий ди­тя­чий са­док «Со­не­ч­ко» (20 ви­хо­ва­н­ців, з яких 9 із су­сі­д­ніх Сте­па­нок), Бу­ди­нок ку­ль­ту­ри і сіль­сь­ка бі­б­лі­о­те­ка в При­ві­т­но­му, клуб-­бі­б­лі­о­те­ка в Пе­т­рі­в­ці, бі­б­лі­о­те­ка в Обу­хо­ві, від­ді­лен­ня по­што­во­го зв’я­з­ку, Жме­рин­сь­ка ді­ль­ни­ця лі­со­на­са­джень, ко­му­на­ль­не пі­д­п­ри­єм­с­т­во «Ро­з­ви­ток», 10 то­р­го­вих то­чок.

Як ро­з­по­вів сіль­сь­кий го­ло­ва, з усі­ма зе­м­ле­ко­ри­с­ту­ва­ча­ми ук­ла­де­но уго­ди про со­ці­а­ль­но-­еко­но­мі­ч­не пар­т­нер­с­т­во. 20 ли­с­то­па­да 2012 ро­ку бу­ла за­твер­дже­на стра­те­гія ста­ло­го ро­з­ви­т­ку Обу­хів­сь­кої те­ри­то­рі­а­ль­ної гро­ма­ди до 2020 ро­ку. Вра­хо­ву­ю­чи ви­ще­за­зна­че­не, сіль­сь­кий го­ло­ва ви­сло­вив впе­в­не­ність, що са­ме Обу­хів як са­мо­до­ста­т­ня гро­ма­да мо­же бу­ти ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ним центром об’є­д­нан­ня те­ри­то­рі­а­ль­них гро­мад. На се­сії су­сі­д­ньої Сте­па­н­ків­сь­кої сіль­сь­кої ра­ди, що ві­д­бу­ла­ся 22 тра­в­ня цьо­го ро­ку, бу­ло при­йн­я­то рі­шен­ня з пі­д­пи­са­ми жи­те­лів Сте­па­н­ків­сь­кої гро­ма­ди про до­б­ро­ві­ль­не об’є­д­нан­ня з Обу­хів­сь­кою гро­ма­дою з ад­мі­н­це­н­тром в се­лі Обу­хів. Тож жи­те­лі Обу­хо­ва, вра­хо­ву­ю­чи еко­но­мі­ч­ний по­те­н­ці­ал сво­єї гро­ма­ди, її ви­гі­д­не ро­з­та­шу­ван­ня, ка­те­го­ри­ч­но не згі­д­ні із тим, щоб центром бу­ли Ко­тю­жа­ни або Ви­ще­о­ль­че­да­їв. При цьо­му обу­хі­в­ча­ни впе­в­не­ні в то­му, що їх гро­ма­да як більш по­ту­ж­на спро­мо­ж­на при­йн­я­ти в свою сі­м’ю ін­шу гро­ма­ду.

З осо­б­ли­во­с­тя­ми пі­д­го­то­в­ки пе­р­с­пе­к­ти­в­но­го пла­ну об’є­д­нан­ня гро­мад ра­йо­ну, рі­з­ни­ми ва­рі­а­н­та­ми і про­е­к­та­ми та­ко­го об’є­д­нан­ня, пе­ре­ва­га­ми, які отри­має об’є­д­на­на гро­ма­да, при­су­т­ніх озна­йо­мив го­ло­ва ра­йон­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції Сер­гій Ла­дан. Він де­та­ль­но зу­пи­ни­в­ся на ви­мо­гах за­ко­но­дав­ст­ва до об’є­д­нан­ня гро­мад, на­дан­ні ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­них по­с­луг в центрах та­ких об’є­д­нань, обо­в’я­з­ках ста­ро­с­ти, но­вих по­да­т­ко­вих  і фі­нан­со­вих пре­фе­ре­н­ці­ях для об’є­д­на­ної гро­ма­ди то­що. Сер­гій Ві­к­то­ро­вич ві­д­по­вів на за­пи­тан­ня уча­с­ни­ків збо­рів, які  най­бі­ль­ше хо­ті­ли по­чу­ти, що са­ме Обу­хів ста­не центром та­ко­го об’є­д­нан­ня. Ос­та­то­ч­не рі­шен­ня з цьо­го при­во­ду бу­де за­ле­жа­ти  не ли­ше від ме­ш­ка­н­ців Обу­хів­сь­кої, а й су­сі­д­ніх те­ри­то­рі­а­ль­них гро­мад, і в ос­но­ві їх­ньо­го рі­шен­ня має бу­ти обо­в’я­з­ко­вий прин­цип до­б­ро­ві­ль­но­с­ті.

 Мі­с­це­вий свя­ще­ник отець Ге­о­ргій, де­пу­тат ра­йон­ної ра­ди Ва­силь Гук, се­к­ре­тар сіль­сь­кої ра­ди Ва­ле­н­ти­на Кре­тюк  та ін­ші ве­ли мо­ву про ви­гі­д­не при­ро­д­но-­ге­о­г­ра­фі­ч­не по­ло­жен­ня Обу­хо­ва, зру­ч­ну ко­му­ні­ка­цію та ло­гі­с­ти­ку на­се­ле­но­го пу­н­к­ту, який, на ві­д­мі­ну від ін­ших сіл, ро­з­та­шо­ва­ний бі­ля ав­то­т­ра­си, на­во­ди­ли чи­ма­ло ін­ших ар­гу­ме­н­тів на ко­ристь Обу­хо­ва. Жи­те­лі се­ла пі­д­т­ри­му­ва­ли їх­ні ви­сту­пи опле­с­ка­ми.  За­зна­ча­ло­ся, що в Обу­хо­ві вже ство­ре­но ро­бо­чу гру­пу, яка пра­цю­ва­ти­ме над ор­га­ні­за­ці­єю об’є­д­нан­ня су­сі­д­ніх гро­мад на­вко­ло цьо­го се­ла.

Го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Та­рас Ку­бов ви­сло­вив свою то­ч­ку зо­ру на по­ру­ше­ні пи­тан­ня. Зо­к­ре­ма, за­про­по­ну­вав ро­бо­чій гру­пі з Обу­хо­ва ро­з­по­ча­ти спі­л­ку­ван­ня з су­сі­д­ні­ми Ко­тю­жа­на­ми і Ви­ще­о­ль­че­да­є­вом про об’є­д­нан­ня на­вко­ло Обу­хів­сь­кої гро­ма­ди. В будь-­яко­му ви­па­д­ку по­т­рі­б­но прий­ма­ти рі­шен­ня, яке б вла­ш­то­ву­ва­ло всіх жи­те­лів і при­не­с­ло ко­ристь всім се­лам. Се­к­ре­тар збо­рів Оле­на Ма­ла­н­чук за­чи­та­ла рі­шен­ня, згі­д­но яко­го центром май­бу­т­ньо­го об’є­д­нан­ня має ста­ти Обу­хів.  Всі при­су­т­ні на збо­рах жи­те­лі се­ла про­го­ло­су­ва­ли за та­ке рі­шен­ня. Ме­ш­ка­н­ці Обу­хо­ва за­зна­ча­ли, що до остан­ньо­го за­хи­ща­ти­муть свою рі­д­ну гро­ма­ду та її ін­те­реси.

Переглядів: 264 | Додав: mrzmurkur | Рейтинг: 1.0/1
Copyright MyCorp © 2020


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

( Гаряча лінія
Урядова телефонна гаряча лінія

Пошук
Календар
«  Червень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Створити безкоштовний сайт на uCoz