Понеділок, 24.02.2020, 18:14Мурованокуриловецька районна державна адміністрація

ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Голова РДА

Меню сайту
Органи влади
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Верховний Суд України
Вінницька облдержадміністрація
Вінницька обласна рада
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні
Кращий державний службовець
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Управління державної служби у Вінницькій області «Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 08.06.2013 р.
Flag Counter
Форма входу
 
Головна » 2012 » Квітень » 13 » ПЕРЕДВЕЛИКОДНЄ ПРИБИРАННЯ
11:01
ПЕРЕДВЕЛИКОДНЄ ПРИБИРАННЯ
Ві­д­по­ві­д­но до Ука­зу Пре­зи­де­н­та Укра­ї­ни від 6 сер­п­ня 1998 ро­ку «Про день до­вкіл­ля» що­рі­ч­но в бе­ре­з­ні-­тра­в­ні про­во­дять­ся дво­мі­ся­ч­ни­ки по бла­го­у­с­т­рою на­се­ле­них пу­н­к­тів.
Як і в по­пе­ре­д­ні ро­ки, ро­з­ро­б­ле­но про­ект ро­з­по­ря­джен­ня го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, згі­д­но яко­го з 20 бе­ре­з­ня по 20 тра­в­ня 2012 ро­ку на те­ри­то­рії ра­йо­ну про­во­дить­ся дво­мі­ся­ч­ник з бла­го­у­с­т­рою на­се­ле­них пу­н­к­тів. Про  проведену роботу сьогодні наша розмова з головою райдержадміністрації В.М. Анікеєнком.
- Ві­д­по­ві­д­но до да­но­го ро­з­по­ря­джен­ня в ра­йо­ні 24 та 31 бе­ре­з­ня по­то­ч­но­го ро­ку про­во­ди­лись ак­ції «День до­вкіл­ля», які бу­ло при­с­вя­че­но впо­ря­д­ку­ван­ню на­се­ле­них пу­н­к­тів, лі­к­ві­да­ції сти­хій­них сміт­тє­з­ва­лищ, впо­ря­д­ку­ван­ню клумб, га­зо­нів, брат­сь­ких мо­гил, кла­до­вищ.
5 кві­т­ня по­то­ч­но­го ро­ку в ра­йо­ні про­во­ди­лась ак­ція «Май­бу­т­нє лі­су - в тво­їх ру­ках». Так, Ба­х­тин­сь­кою сіль­сь­кою ра­дою бу­ло ви­са­дже­но 220 де­рев са­джа­н­ців че­ре­ш­ні, ви­ш­ні, го­рі­хів. Ве­р­бо­ве­ць­ка сіль­сь­ка ра­да взяла участь у по­са­д­ці 2 га лі­су. Для укріп­лен­ня бе­ре­го­вої зо­ни рі­ч­ки Жван Жван­сь­кою сіль­сь­кою ра­дою бу­ло ви­са­дже­но 400 са­джа­н­ців ве­р­бо­ло­зу та 100 яли­нок на кла­до­ви­щі. Ко­ни­щів­сь­ка сіль­сь­ка ра­да ви­са­ди­ла 325 со­сен на уз­біч­чі до­ро­ги с. Зна­ме­ні­в­ка - с. Ба­х­тин. Ко­тю­жа­нів­сь­ка сіль­сь­ка ра­да про­ве­ла до­са­джен­ня 200 са­джа­н­ців гра­ба на сміт­тє­з­ва­ли­щі та 120 са­джа­н­ців со­с­ни бі­ля ФАПу. В ак­ції «Май­бу­т­нє лі­су в тво­їх ру­ках» взяли участь всі те­ри­то­рі­а­ль­ні гро­ма­ди ра­йо­ну, за що я щи­ро вдя­ч­ний.
На ви­ко­нан­ня до­ру­чен­ня го­ло­ви об­ла­с­ної де­р­жа­вної ад­мі­ні­с­т­ра­ції Ми­ко­ли Ва­си­льо­ви­ча Джи­ги що­до на­ле­ж­но­го утри­ман­ня те­ри­то­рій на­се­ле­них пу­н­к­тів та при­до­ро­ж­ніх смуг в ра­йо­ні про­во­дить­ся ро­з­чи­щення від по­ро­с­лі при­до­ро­ж­ніх смуг по Він­ни­ць­ко­му, Мо­ги­лів-­По­діль­сь­ко­му, Но­во­д­ні­с­т­ров­сь­ко­му та Бар­сь­ко­му на­пря­м­ках. Да­ні ві­д­рі­з­ки на­пря­м­ків за­крі­п­ле­ні за пі­д­п­ри­єм­с­т­ва­ми та ор­га­ні­за­ці­я­ми ра­йо­ну. Ін­фо­р­ма­цію про на­ле­ж­не утри­ман­ня при­до­ро­ж­ніх смуг бу­ло до­ве­де­но до ви­ко­н­ко­мів се­ли­щ­ної та сіль­сь­ких рад, пі­д­п­ри­єм­с­т­вам та ор­га­ні­за­ці­ям ра­йо­ну.
На да­ний пе­рі­од про­ве­де­но ро­з­чи­с­т­ку 135 км при­до­ро­ж­ніх смуг. Ак­ти­в­ни­ми уча­с­ни­ка­ми цього за­хо­ду ста­ли пра­ців­ни­ки пі­д­п­ри­ємств, ор­га­ні­за­цій ра­йо­ну. Осо­б­ли­во хо­ті­лось би ві­д­мі­ти­ти ке­рі­в­ни­ків аг­ро­фо­р­му­вань: В.В. Го­ру, А.І. Скри­п­ни­ка, О.М. Чо­р­но­го, Л.В. Огі­р­чук, В.І. Дми­т­ру­ка, М.Ш. Ай­ре­пе­тя­на, П.П. Стру­се­ви­ча, Т.М. Ге­в­чук, Є.М. Гу­ме­ню­ка, А.Ф.Шви­д­ко­го та В.І. Ру­бан­сь­ко­го.
Та­кож хо­четь­ся від­зна­чи­ти пра­ців­ни­ків   фі­лії   «Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­кий райа­в­то­дор», яку очо­лює Гри­гу­лець В.П., та спе­ці­а­лі­зо­ва­ну бри­га­ду пра­ців­ни­ків з центру за­йня­то­с­ті, які що­ден­но за­йма­ють­ся ви­ру­б­кою по­ро­с­лі на узбіччях та за­чи­с­т­кою те­ри­то­рій.
Вже тра­ди­цій­но ак­ти­в­ни­ми уча­с­ни­ка­ми за­хо­дів по бла­го­у­с­т­рою на­се­ле­них пу­н­к­тів є жи­те­лі те­ри­то­рі­а­ль­них гро­мад, пра­ців­ни­ки ор­га­нів вла­ди, де­пу­та­ти мі­с­це­вих рад, сіль­сь­кі і ву­ли­ч­ні ко­мі­те­ти, пі­д­п­ри­єм­с­т­ва, уста­но­ви та ор­га­ні­за­ції ра­йо­ну, зу­сил­ля­ми яких ви­ко­ну­єть­ся ма­к­си­мум ро­біт по по­са­д­ці де­рев, при­би­ран­ню те­ри­то­рій, ре­мо­н­ту та об­ла­ш­ту­ван­ню па­м’я­т­ни­ків і па­м’я­т­них місць, кла­до­вищ, лі­к­ві­да­ції сти­хій­них сміт­тє­з­ва­лищ, ре­мо­н­ту до­ріг, ро­з­чи­щення лі­со­смуг та при­до­ро­ж­них і при­бе­ре­ж­них смуг, здій­с­нен­ню ря­ду ін­ших ро­біт.          
Окре­мо хо­тів би зу­пи­ни­ти­ся на то­му як про­хо­дить по­бі­л­ка де­рев. Під час об’ї­з­ду те­ри­то­рії ра­йо­ну бу­ло при­є­м­но ба­чи­ти як пра­цю­ють всі: шко­ля­рі, пе­да­го­гі­ч­ні пра­ців­ни­ки, ди­ре­к­то­ри шкіл, пра­ців­ни­ки сіль­сь­ких рад. У се­ре­ду 11 кві­т­ня по­бі­л­ку де­рев на ви­зна­че­них те­ри­то­рі­ях здій­с­ню­ва­ли уч­нів­сь­кі та пе­да­го­гі­ч­ні ко­ле­к­ти­ви Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­ких шко­ли-гі­м­на­зії №1 та шко­ли №2, Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­кої, Ко­тю­жа­нів­сь­кої, Обу­хів­сь­кої та При­ві­т­нян­сь­кої, Рі­в­нен­сь­кої, Сте­па­н­ків­сь­кої, Ко­ни­щів­сь­кої, Лу­чи­н­чи­ків­сь­кої, Над­ні­с­т­рян­сь­кої та ряд ін­ших ко­ле­к­ти­вів шкіл. Для про­ве­ден­ня ці­єї ак­ції за спри­ян­ням пер­шо­го за­сту­п­ни­ка го­ло­ви об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, де­пу­та­та об­ла­с­ної ра­ди Іва­на Мо­в­ча­на для по­т­реб на­шо­го ра­йо­ну бу­ло ви­ді­ле­но 20 тонн ва­п­на.
12 кві­т­ня в ра­йо­ні про­ве­де­но ак­цію «Чи­с­тий че­т­вер», яку   бу­ло при­с­вя­че­но Ве­ли­ко­д­нім свя­там.
На за­ве­р­шен­ня хо­тів би на­го­ло­си­ти, що ко­жен по­са­до­вець, житель на­шо­го ра­йо­ну зо­бо­в’я­за­ний прой­ня­ти­ся ві­д­по­ві­да­ль­ні­с­тю за те­пе­рі­ш­ню і по­да­ль­шу до­лю ко­ж­но­го на­се­ле­но­го пу­н­к­ту, зо­к­ре­ма і дер­жа­ви в ці­ло­му.
Ми ма­є­мо ус­ві­до­ми­ти, що по­ря­док і бла­го­у­с­т­рій у на­ших на­се­ле­них пу­н­к­тах, в ко­ж­ній са­ди­бі, їх ви­гляд за­ле­жить перш за все від ко­ж­но­го з нас. І са­ме ми по­вин­ні зро­би­ти все мо­ж­ли­ве для то­го, щоб ра­йон­ний центр, всі на­се­ле­ні пу­н­к­ти ра­йо­ну ма­ли при­ваб­ли­вий ви­гляд, щоб на­ші осе­лі, по­д­ві­р’я, ву­ли­ці, при­бе­ре­ж­ні сму­ги во­дойм бу­ли охай­ни­ми се­ред кві­ту­­чих са­дів рі­д­ної зе­м­лі.
Переглядів: 355 | Додав: nico | Рейтинг: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2020


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

( Гаряча лінія
Урядова телефонна гаряча лінія

Пошук
Календар
«  Квітень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архів записів
Створити безкоштовний сайт на uCoz