Четвер, 02.04.2020, 19:02Мурованокуриловецька районна державна адміністрація

ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Голова РДА

Меню сайту
Органи влади
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Верховний Суд України
Вінницька облдержадміністрація
Вінницька обласна рада
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні
Кращий державний службовець
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Управління державної служби у Вінницькій області «Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 08.06.2013 р.
Flag Counter
Форма входу
 
Головна » 2012 » Травень » 17 » СІЛЬСЬКІ РАДИ ЗВІТУВАЛИ ПРО ЗРОБЛЕНУ РОБОТУ
11:25
СІЛЬСЬКІ РАДИ ЗВІТУВАЛИ ПРО ЗРОБЛЕНУ РОБОТУ
У по­не­ді­лок на ба­зі Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­кої сіль­сь­кої ра­ди ві­д­бу­лись спів­бе­сі­ди з сіль­сь­ки­ми го­ло­ва­ми та ке­рі­в­ни­ка­ми за­кла­дів со­ці­а­ль­ної сфе­ри.
Ро­з­по­чи­на­ю­чи спів­бе­сі­ди, го­ло­ва рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції В.М. Ані­ке­є­н­ко на­го­ло­сив, що їх ме­тою є озна­йо­м­лен­ня з хо­дом ви­ко­нан­ня пе­р­с­пе­к­ти­в­них  пла­нів ро­з­ви­т­ку те­ри­то­рі­а­ль­них гро­мад, а та­кож ви­вчен­ня мо­ж­ли­вих про­блем та по­шук шля­хів їх ви­рі­шен­ня. Зо­к­ре­ма, осо­б­ли­ва ува­га зве­р­та­лась на по­к­ра­щен­ня умов в за­кла­дах со­ці­а­ль­ної сфе­ри, ре­монт шля­хів, бла­го­у­с­т­рій на­се­ле­них пу­н­к­тів, ви­ко­нан­ня бю­дже­тів, ра­ці­о­на­ль­не ви­ко­ри­с­тан­ня зе­м­ель, пі­д­го­то­в­ку при­мі­щень для го­ло­су­ван­ня до па­р­ла­ме­нт­сь­ких ви­бо­рів та ін­ше. В спів­бе­сі­дах взя­ли участь го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди В.А. Гук, пе­р­ший за­сту­п­ник го­ло­ви РДА М.Є. Яки­м­цев, ке­рі­в­ник апа­ра­ту РДА А.Л. Бо­д­нар, на­ча­ль­ни­ки управ­лінь та від­ді­лів РДА, ря­ду ор­га­ні­за­цій та служб ра­йо­ну.
Зві­ту­ю­чи на спів­бе­сі­ді, Лу­чи­не­ць­кий сіль­сь­кий го­ло­ва А.М. Ко­валь від­зна­чив, що бу­ло зроб­ле­но за остан­ні мі­ся­ці. По­зи­ти­в­ним є той факт, що ви­рі­ше­но про­бле­му з во­до­по­ста­чан­ням мі­с­це­вої шко­ли. Чи­ма­ло зроб­ле­но для по­к­ра­щен­ня бла­го­у­с­т­рою се­ла. Є по­т­ре­ба у ре­мо­н­ті сіль­сь­ко­го бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри. Окре­ма ува­га зве­р­та­ла­ся на ро­бо­ту мі­с­це­во­го ди­тя­чо­го са­д­ка, який ві­д­ві­дує не­ба­га­то ді­тей. Над ви­рі­шен­ням ці­єї про­бле­ми бу­дуть пра­цю­ва­ти ві­д­по­ві­д­ні ра­йон­ні слу­ж­би. До­по­мо­гу сіль­сь­кій гро­ма­ді на­да­є мі­с­це­ве аг­ро­фо­р­му­ван­ня ТОВ «Де­ме­т­ра». У ро­з­мо­ві з пред­ста­в­ни­ка­ми ра­йон­ної ко­мі­сії Лу­чи­н­чи­ць­кий сіль­сь­кий го­ло­ва В.П. Ме­д­відь да­вав по­яс­нен­ня, чо­му виникла за­три­м­ка з ви­ко­нан­ням окре­мих за­вдань. Зо­к­ре­ма, йшло­ся про пі­д­ве­ден­ня про­то­ч­ної во­ди і об­ла­ш­ту­ван­ня вну­т­рі­ш­ньо­го сан­ву­з­ла на ФА­Пі та про­ве­ден­ня тих же ро­біт у мі­с­це­вій шко­лі. Не­об­хід­ну до­по­мо­гу тут на­да­ють ПП «Дру­ж­ба на­ро­дів» с. Лу­чи­н­чик і ПП «Бо­нас» с. Мо­ро­зі­в­ка. Хоч Пло­с­ків­сь­ка сіль­сь­ка ра­да, яку очо­лює І.В. Ше­в­чук, є од­ні­єю з кра­щих у ви­ко­нан­ні бю­дже­ту, але до­сі тут не ви­рі­ше­но про­бле­му ро­з­ра­ху­н­ків з лю­дь­ми за оре­н­ду зе­ме­ль­них па­їв пі­д­п­ри­єм­с­т­вом «Наф­ком-­аг­ро». Чи­ма­ло сіль­сь­кою ра­дою зроб­ле­но по бла­го­у­с­т­рою, але ці ро­бо­ти не­об­хід­но про­до­в­жу­ва­ти. Як ро­з­по­вів Сте­па­н­ків­сь­кий сіль­сь­кий го­ло­ва П.П. Гу­цол, в се­лі Го­рай ви­рі­шу­єть­ся пи­тан­ня пе­ре­не­сен­ня клу­бу в ін­ше при­мі­щен­ня, в якому за­ве­р­шу­ють­ся ре­мо­н­т­ні ро­бо­ти. Ва­ж­ли­ву до­по­мо­гу сіль­сь­ка ра­да отри­мує від аг­ро­фо­р­му­ван­ня «Олімп», яке дбає про ре­монт на мі­с­це­вих ФА­Пах, по­к­ра­щен­ня умов у Сте­па­н­кі­сь­кій шко­лі, по­с­тій­но ту­р­бу­єть­ся про бла­го­у­с­т­рій.
Чи­ма­ло про­е­к­тів і пла­нів по по­к­ра­щен­ню умов в за­кла­дах со­ці­а­ль­ної сфе­ри сіл те­ри­то­рі­а­ль­ної гро­ма­ди у Не­ме­р­чен­сь­ко­го сіль­сь­ко­го го­ло­ви А.О. Ми­хай­ле­н­ка. Їх ви­ко­нан­ня пе­ре­бу­ває на рі­з­них етапах, але го­ло­в­не, що на це у бю­дже­ті сіль­сь­кої ра­ди пе­ред­ба­че­но ві­д­по­ві­д­ні ко­ш­ти. Се­ред про­е­к­тів сіль­сь­ко­го го­ло­ви – ство­рен­ня вла­с­ної по­же­ж­ної ко­ман­ди, за­мі­на ві­кон і две­рей у ди­тя­чо­му са­д­ку на пла­с­ти­ко­ві, ре­ко­н­с­т­ру­к­ція мі­с­це­вої шко­ли ва­р­ті­с­тю 121 ти­ся­ча гри­вень, ре­монт лі­кар­сь­кої ам­бу­ла­то­рії – 30 ти­сяч гри­вень, пе­ре­хід на аль­те­р­на­ти­в­не опа­лен­ня сіль­сь­ко­го бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри, ві­д­но­в­лен­ня ав­то­бу­с­но­го спо­лу­чен­ня з рай­це­н­т­ром.
Го­ло­в­ним за­вдан­ням для Обу­хів­сь­кої сіль­сь­кої ра­ди, яку очо­лює В.М. Ме­ль­ник, є про­ве­ден­ня про­то­ч­ної во­ди до мі­с­це­вої шко­ли, по­к­ра­щен­ня умов в ам­бу­ла­то­рії та ФА­Пі  у При­ві­т­но­му. Окре­мо йшло­ся про ви­рі­шен­ня в Обу­хо­ві про­бле­м­них пи­тань, які сто­су­ва­ли­ся використання зе­млі та мі­с­то­бу­ді­в­ної до­ку­ме­н­та­ції.
У По­пе­лю­хів­сь­кій гро­ма­ді, де сіль­сь­ким го­ло­вою В.П. Фа­р­ту­ш­няк, ви­рі­шен­ня про­блем за­кла­дів со­ці­а­ль­ної сфе­ри пе­ре­бу­ває на по­с­тій­но­му ко­н­т­ро­лі мі­с­це­во­го аг­ро­фо­р­му­ван­ня «Ве­лес Ві­та». Зо­к­ре­ма, це сто­су­єть­ся за­мі­ни ві­кон і две­рей у шко­лі, ре­ко­н­с­т­ру­к­ції пі­ч­но­го опа­лен­ня у бі­лян­сь­ко­му ФА­Пі, ре­мо­н­ту мі­с­це­вих до­ріг, що до­зво­лить ві­д­но­ви­ти ав­то­бу­с­не спо­лу­чен­ня з рай­це­н­т­ром.
Як ро­з­по­вів Мо­ро­зів­сь­кий сіль­сь­кий го­ло­ва І.А. По­зур, про­бле­мою за­ли­ша­єть­ся ви­ді­лен­ня мі­с­ця під сіль­сь­ке сміт­тє­з­ва­ли­ще. Над ви­рі­шен­ням цьо­го пи­тан­ня най­бли­ж­чим ча­сом пра­цю­ва­ти­муть ві­д­по­ві­д­ні слу­ж­би. Як­що у шко­лі за­вдя­ки до­по­мо­зі ПП «Бо­нас» по­к­ра­ще­но умо­ви, то про­ве­ден­ня во­ди на мі­с­це­вий ФАП пла­ну­єть­ся влі­т­ку. 
З ро­бо­тою Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­кої сіль­сь­кої ра­ди озна­йо­ми­ла сіль­сь­кий го­ло­ва Т.В. Квя­т­ков­сь­ка. Зо­к­ре­ма, пред­ста­в­ни­ки ра­йон­ної ко­мі­сії ма­ли мо­ж­ли­вість огля­ну­ти при­мі­щен­ня, де за­ве­р­шу­єть­ся ре­ко­н­с­т­ру­к­ція ди­тя­чо­го са­д­ка, по­бу­ва­ли у сіль­сь­ко­му бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри, де про­во­дились ре­мо­н­т­ні ро­бо­ти. Ви­ко­нан­ня всіх за­пла­но­ва­них за­вдань у Ви­ще­о­ль­че­да­є­ві про­во­дить­ся вча­с­но і пе­ре­бу­ває на по­с­тій­но­му ко­н­т­ро­лі у сіль­сь­кої ра­ди.
Як за­сві­д­чи­ли спів­бе­сі­ди, в ря­ді сіль­сь­ких рад по­т­рі­б­но при­с­ко­ри­ти те­м­пи ро­біт, шу­ка­ти мо­ж­ли­во­с­ті для їх ус­пі­ш­но­го за­ве­р­шен­ня. В цьо­му сіль­сь­ким го­ло­вам обі­ця­ли ро­зу­мін­ня і пі­д­т­ри­м­ку з бо­ку ра­йон­ної вла­ди. 
Володимир Сауляк
Переглядів: 521 | Додав: nico | Рейтинг: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2020


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

( Гаряча лінія
Урядова телефонна гаряча лінія

Пошук
Календар
«  Травень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Створити безкоштовний сайт на uCoz