Середа, 19.02.2020, 13:17Мурованокуриловецька районна державна адміністрація

ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Голова РДА

Меню сайту
Органи влади
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Верховний Суд України
Вінницька облдержадміністрація
Вінницька обласна рада
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні
Кращий державний службовець
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Управління державної служби у Вінницькій області «Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 08.06.2013 р.
Flag Counter
Форма входу
 
Головна » 2012 » Липень » 24 » ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ В НЕМЕРЧАНСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
09:10
ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ В НЕМЕРЧАНСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
Три­ва­ють ви­ї­з­ні при­йо­ми гро­ма­дян у не­ве­ли­ких се­лах на­шо­го ра­йо­ну. Най­бі­ль­ше та­ких на­се­ле­них пу­н­к­тів – на те­ри­то­рії Не­ме­р­чен­сь­кої гро­ма­ди, де сіль­сь­ким го­ло­вою А.О. Ми­хай­ле­н­ко.
Ро­з­по­ча­в­ся при­йом гро­ма­дян на ста­н­ції Не­ме­р­че, де на­ра­хо­ву­єть­ся 35 ме­ш­ка­н­ців. У при­мі­щен­ні ста­н­ції ві­д­по­ві­ді на за­пи­тан­ня да­ва­ли го­ло­ва РДА В.М. Ані­ке­є­н­ко, на­ча­ль­ник управ­лін­ня пра­ці та со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня РДА Т.І. Вой­те­н­ко, на­ча­ль­ник управ­лін­ня Пе­н­сій­но­го фо­н­ду у ра­йо­ні Т.С. Ре­мо­ро­ва, за­сту­п­ник на­ча­ль­ни­ка від­ді­лу Держ­ко­м­зе­му у на­шо­му ра­йо­ні А.О. Те­леп­ньо­ва та го­ло­в­ний спе­ці­а­ліст за­га­ль­но­го від­ді­лу апа­ра­ту РДА О.А. Сме­ш­няк. У ро­з­мо­ві з жи­те­ля­ми ста­н­ції Не­ме­р­че йшло­ся про за­без­пе­чен­ня їх хлі­бом і то­ва­ра­ми най­пе­р­шої не­об­хід­но­с­ті, ав­то­бу­с­не спо­лу­чен­ня з рай­це­н­т­ром, ре­монт мі­с­це­вої до­ро­ги. Сьо­го­д­ні у мі­с­це­вих ме­ш­ка­н­ців є мо­ж­ли­вість ко­ж­но­го ві­в­то­р­ка та п’ят­ни­ці ку­пу­ва­ти сві­жий хліб.
Жит­тя на ста­н­ції де­що ві­д­рі­з­ня­єть­ся від ін­ших на­се­ле­них пу­н­к­тів, адже тут про­хо­дять по­тя­ги мі­ж­мі­сь­ко­го спо­лу­чен­ня. Про­те, на жаль, остан­нім ча­сом во­ни тут не зу­пи­ня­ють­ся, а  їдуть да­лі.
При­йом гро­ма­дян у се­лі Стру­со­во, де на­ра­хо­ву­єть­ся 40 жи­те­лів, ві­д­бу­в­ся без­по­се­ре­д­ньо на ву­ли­ці. Оскі­ль­ки тут пе­ре­ва­жа­ють лю­ди по­хи­ло­го ві­ку, то їх за­пи­тан­ня сто­су­ва­ли­ся  покращення ме­ди­ч­но­го об­слу­го­ву­ван­ня, ви­пла­ти за­о­ща­джень з Оща­д­ба­н­ку, на­ра­ху­ван­ня пе­н­сій, офо­р­м­лен­ня су­б­си­дій. При­к­ро лю­дям за те, що, про­пра­цю­ва­в­ши чи­ма­ло ро­ків у мі­с­це­во­му рад­го­с­пі, до­сі не ма­ють у сво­їй вла­с­но­с­ті зе­ме­ль­но­го паю, як жи­те­лі ін­ших гро­мад. Ін­ве­с­тор, який пра­цює на мі­с­це­вих зе­м­лях, що за ро­дю­чі­с­тю є най­кра­щи­ми в на­шо­му ра­йо­ні, за­сі­яв їх со­ня­ш­ни­ком. Жи­те­лі Стру­со­во ви­сло­ви­ли по­ба­жан­ня, щоб на по­лях також ко­ло­си­лась пше­ни­ця та ін­ші ку­ль­ту­ри.
Да­лі до­ро­га при­ве­ла нас у ма­ле­нь­кий на­се­ле­ний пункт Ку­ка­в­ка, де про­жи­ває ли­ше 10 ме­ш­ка­н­ців. Спі­л­ку­ю­чись з ни­ми, пред­ста­в­ни­ки ро­бо­чої гру­пи пе­ре­ко­на­лись, що жи­ти тут не­ле­г­ко. Але лю­ди зви­к­ли до цьо­го і впро­довж ро­ку тру­дять­ся, щоб ма­ти хліб і до хлі­ба. Про­ду­к­ти ха­р­чу­ван­ня їм при­во­зять ре­гу­ля­р­но, що ду­же ва­ж­ли­во в та­кій гли­би­н­ці. Пред­ста­в­ни­ки ро­бо­чої гру­пи не лише по­ці­ка­ви­ли­ся, як жи­веть­ся у Ку­ка­в­ці, а й ві­д­по­ві­ли на за­пи­тан­ня її ме­ш­ка­н­ців. Лю­дей за­пе­в­ни­ли, що про них не за­бу­дуть, а їх­ні про­бле­ми не за­ли­шать­ся по­за ува­гою.
За­ве­р­шу­ва­в­ся ви­ї­з­ний при­йом гро­ма­дян в се­лі Ві­нож. До мі­с­це­во­го клу­бу-бі­б­лі­о­те­ки, який зна­хо­дить­ся в хо­ро­шо­му ста­ні, при­йш­ли лю­ди пе­ре­ва­ж­но по­хи­ло­го ві­ку. В до­сить емо­цій­ній фо­р­мі во­ни  по­ру­ши­ли пи­тан­ня ро­з­па­ю­ван­ня або ро­з­де­р­жа­в­лен­ня зе­мель ко­ли­ш­ньо­го го­с­по­дар­с­т­ва, що з об’є­к­ти­в­них при­чин є до­сить скла­д­ною про­це­ду­рою. Всім зро­зу­мі­ло, що не­спра­ве­д­ли­во, аби лю­ди за­ли­ша­лись без сво­єї зе­м­лі. Ви­рі­шен­ня цьо­го пи­тан­ня сьо­го­д­ні  пе­ре­бу­ває на ко­н­т­ро­лі в об­ла­с­ній дер­жа­в­ній ад­мі­ні­с­т­ра­ції, а го­ло­ва рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції В.М. Ані­ке­є­н­ко за­пе­в­нив, що з сво­го бо­ку зро­бить все мо­ж­ли­ве, аби мі­с­це­ві се­ля­ни отри­ма­ли те, що на­ле­жить їм за за­ко­ном. Жи­те­лів Ві­но­жа ця про­бле­ма хви­лює вже не пе­р­ший рік і є при­во­дом для не­за­до­во­лен­ня та со­ці­а­ль­ної на­пру­ги. Бу­ли на при­йо­мі за­ува­жен­ня і до ав­то­бу­с­но­го спо­лу­чен­ня з рай­це­н­т­ром, яке ба­жає бу­ти кра­щим. Не менш го­с­т­рим бу­ло пи­тан­ня що­до ці­ни на мо­ло­ко. Всьо­го у Ві­но­жі утри­му­ють  60 ко­рів, а мо­ло­ко за­го­то­в­ля­ють два пі­д­п­ри­єм­с­т­ва – з Жме­ри­н­ки і Ша­р­го­ро­да. Ці­ну 1,80 грн. за літр мо­ло­ка лю­ди на­зи­ва­ли зну­щан­ням над сво­єю пра­цею. Крім цьо­го, у Ві­но­жі мі­с­це­ві при­хо­жа­ни зве­р­та­ли­ся  по до­по­мо­гу у ре­с­та­в­ра­ції пра­во­с­ла­в­ної це­р­к­ви.
Під час пе­ре­бу­ван­ня на те­ри­то­рії сіль­сь­кої ра­ди го­ло­ва РДА В.М. Ані­ке­є­н­ко  огля­нув за­кла­ди со­ці­а­ль­ної сфе­ри, зо­к­ре­ма, по­бу­вав у ди­тя­чо­му са­д­ку с. Не­ме­р­че, де за ко­ш­ти сіль­сь­кої ра­ди про­во­дить­ся які­с­ний ре­монт. Всьо­го дит­са­док ві­д­ві­дує 25 до­шкі­ль­нят. Всі пи­тан­ня, з яки­ми зве­р­та­ли­ся жи­те­лі сіл Не­ме­р­чен­сь­кої те­ри­то­рі­а­ль­ної гро­ма­ди, пе­ре­бу­ва­ють на ко­н­т­ро­лі у ра­йон­ній дер­жа­в­ній ад­мі­ні­с­т­ра­ції. Про­во­дить­ся ро­бо­та над ус­пі­ш­ним ви­рі­шен­ням по­ру­ше­них лю­дь­ми  про­блем.
Переглядів: 342 | Додав: nico | Рейтинг: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2020


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

( Гаряча лінія
Урядова телефонна гаряча лінія

Пошук
Календар
«  Липень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Створити безкоштовний сайт на uCoz