Середа, 19.02.2020, 12:47Мурованокуриловецька районна державна адміністрація

ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Голова РДА

Меню сайту
Органи влади
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Верховний Суд України
Вінницька облдержадміністрація
Вінницька обласна рада
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні
Кращий державний службовець
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Управління державної служби у Вінницькій області «Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 08.06.2013 р.
Flag Counter
Форма входу
 
Головна » 2012 » Серпень » 3 » Візит голови облдержадміністрації до нашого району
15:35
Візит голови облдержадміністрації до нашого району

Завжди із задоволенням при­ї­ж­джаю у Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­кий ра­йон-
за­зна­чив на зу­стрі­чі із ме­ди­ч­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми на­шо­го ра­йо­ну голова обласної державної адміністрації Ми­ко­ла Джи­га
Сьо­го­д­ні я за­ві­тав до вас із при­є­м­ною мі­сі­єю. Оскі­ль­ки Він­ни­ць­ка об­ласть вхо­дить в чи­с­ло об­ла­с­тей, які бе­руть участь у пі­ло­т­но­му про­е­к­ті ре­фо­р­му­ван­ня га­лу­зі охо­ро­ни здо­ро­в’я, об­ласть отри­ма­ла ре­а­ні­мо­бі­лі, один з яких ми ви­рі­ши­ли пе­ре­да­ти для по­т­реб ва­шо­го ра­йо­ну.
 Це ав­то­мо­біль, в якому є все не­об­хід­не ме­ди­ч­не об­ла­д­нан­ня та осна­щен­ня для за­без­пе­чен­ня по­в­но­го об’є­му на­дан­ня ін­те­н­си­в­ної те­ра­пії та ре­а­ні­ма­ції по­с­т­ра­ж­да­лих. Та­кож в ав­то­мо­бі­лі мо­ж­ли­во бу­де здій­с­ню­ва­ти три­ва­лий ме­ди­ч­ний су­про­від хво­рих із ро­з­ла­да­ми жит­тє­во ва­ж­ли­вих фу­н­к­цій. За умов пра­ви­ль­ної екс­плу­а­та­ції ре­а­ні­мо­біль ба­га­то ро­ків слу­жи­ти­ме ме­ди­ци­ні ра­йо­ну. Ва­р­тість йо­го ста­но­вить 649800 гри­вень. Та­кі ж ав­то­мо­бі­лі пе­ре­да­ні в Туль­чи­н­сь­кий, То­ма­ш­піль­сь­кий, Ша­р­го­род­сь­кий, Кри­жо­піль­сь­кий ра­йо­ни. Най­бли­ж­чим ча­сом всі май­бу­т­ні лі­ка­рні ін­те­н­си­в­ної ме­ди­ци­ни, а їх по об­ла­с­ті бу­де 18, ма­ти­муть та­кі над­су­ча­с­ні ре­а­ні­мо­білі. Ще де­кі­ль­ка ма­шин бу­дуть в об­ла­с­ній лі­ка­р­ні, в центрі ек­с­т­ре­ної ме­ди­ци­ни ка­та­с­т­роф. Для ам­бу­ла­то­рій за­га­ль­ної прак­ти­ки сі­мей­ної ме­ди­ци­ни і по­т­ре­б сі­мей­них лі­ка­рів бу­дуть за­ку­п­ле­ні ав­то­мо­бі­лі «Ла­нос» і «Ни­ва». Крім цьо­го, на Він­нич­чи­ні вже пра­цює са­на­ві­а­ція для ви­ко­ри­с­тан­ня в ек­с­т­ре­них ви­па­д­ках, а не­що­да­в­но для цих по­т­реб та­кож отри­ма­ли ге­лі­ко­п­тер. Ми вже ба­чи­ли йо­го в дії. З йо­го до­по­мо­гою бу­ло вря­то­ва­но  жит­тя. Змі­ни, які ві­д­бу­ва­ють­ся у ме­ди­ч­ній га­лу­зі, ми не на­зи­ва­є­мо ре­фо­р­мою – для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­є­мо ви­слів «на­бли­жен­ня ме­ди­ч­них по­с­луг до лю­дей». Ко­жен жи­тель об­ла­с­ті має ві­д­чу­ти пік­лу­ван­ня і ту­р­бо­ту про своє здо­ро­в’я з бо­ку мед­пра­ці­в­ни­ків. Це має осо­б­ли­ве зна­чен­ня на пе­р­вин­ній ла­н­ці на­дан­ня до­по­мо­ги – на рі­в­ні ФА­Пів та ам­бу­ла­то­рій за­га­ль­ної прак­ти­ки сі­мей­ної ме­ди­ци­ни. Що­до центра­ль­ної ра­йон­ної лі­ка­р­ні, то жо­д­них пі­д­с­тав для її за­крит­тя не­має, во­на за­ли­ша­ти­меть­ся за­кла­дом по на­дан­ню пла­но­вої ме­ди­ч­ної до­по­мо­ги. 
Сьо­го­д­ні тут під керівни-цтвом головних лікарів Мирослава Олійника та Лариси Сидоренко про­во­дить­ся се­р­йо­з­на ро­бо­та з мо­де­р­ні­за­ції лі­ка­р­ні. При­є­м­но те, що для цих по­т­реб за­лу­ча­ють­ся не тіль­ки дер­жа­в­ні ко­ш­ти, а й пі­д­к­ла­да­ють своє пле­че пред­ста­в­ни­ки бі­з­не­су. Га­р­но ві­д­ре­мо­н­то­ва­на ди­тя­ча кон­су­ль­та­ція. Тут зру­ч­но та за­ти­ш­но, ство­ре­ні всі умо­ви для ма­ле­нь­ких па­ці­є­н­тів. Бу­де ви­ді­ле­но 30 ти­сяч гри­вень для за­ве­р­шен­ня її ре­мо­н­ту.
Ми пра­г­не­мо, щоб Він­нич­чи­на, яку про­сла­вив сво­єю пра­цею лі­кар Ми­ко­ла Пи­ро­гов, ста­ла зра­з­ком для на­слі­ду­ван­ня в пи­тан­ні ро­з­ви­т­ку охо­ро­ни здо­ро­в’я. Це сто­су­єть­ся не ли­ше са­мо­го лі­ку­ван­ня, а й по­пе­ре­джен­ня за­хво­рю­вань, ве­ден­ня здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя, які­с­но­го ха­р­чу­ван­ня і фі­зи­ч­но­го ро­з­ви­т­ку мо­ло­до­го по­ко­лін­ня, без­пе­ки жит­тє­ді­я­ль­но­с­ті ко­ж­но­го гро­ма­дя­ни­на.
Як ви зна­є­те, я йду на ви­бо­ри і ос­но­в­ним для ме­не за­вдан­ням бу­де на­ве­с­ти на­ле­ж­ний порядок в га­лу­зях ме­ди­ци­ни, осві­ти, ку­ль­ту­ри. Бу­де за­га­ль­на про­гра­ма для об­ла­с­ті і окре­ма - для ви­бо­р­чо­го окру­гу. Ос­но­в­ним за­вдан­ням у Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­ко­му ра­йо­ні бу­де за­без­пе­чен­ня його га­зи­фі­ка­ції. Ро­бо­та в да­но­му на­пря­м­ку вже ро­з­по­ча­ла­ся. Маю ба­га­то про­е­к­тів, пла­нів, за­ду­мів. Спі­ль­ни­ми зу­сил­ля­ми ми зро­би­мо все для то­го, щоб ра­йон, об­ласть, на­ша кра­ї­на бу­ли на рі­в­ні єв­ро­пей­сь­ких ста­н­да­р­тів.
– Як зав­жди, з ту­р­бо­тою та га­р­ним по­да­ру­н­ком в наш ра­йон при­був го­ло­ва ОДА Ми­ко­ла Джи­га, – за­зна­чив го­ло­ва ра­йон­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції Во­ло­ди­мир Ані­ке­є­н­ко. – Ми­ко­ла Ва­си­льо­вич зав­жди ту­р­бу­єть­ся про ме­ди­ци­ну Він­нич­чи­ни, осо­б­ли­во сіль­сь­ку. Пра­ців­ни­ки ра­йон­ної шви­д­кої до­по­мо­ги зве­р­ну­ли­ся до ньо­го з про­хан­ням про по­т­ре­бу в ре­а­німо­бі­лі. Губернатор прой­ня­в­ся про­бле­мою і наш ра­йон - один з не­ба­га­тьох на Він­нич­чи­ні, який сьо­го­д­ні отри­мав такий ав­то­мо­біль. Ми­ко­ла Ва­си­льо­вич зав­жди піклується про наш район. Так, за спри­ян­ням го­ло­ви ОДА ми отри­ма­ли з об­ла­с­но­го бю­дже­ту ко­ш­ти в су­мі 560 ти­сяч гри­вень для за­ве­р­шен­ня пер­шої чер­ги еле­к­т­ро­о­па­лен­ня в мі­с­те­ч­ку. Близько 800 ти­сяч бу­ло отри­ма­но на про­до­в­жен­ня бу­ді­в­ни­ц­т­ва по­лі­го­ну тве­р­дих по­бу­то­вих ві­д­хо­дів, ви­ді­ле­но ко­ш­ти на про­ве­ден­ня ре­мо­н­ту ву­ли­ці Кі­ро­ва. Близько 1 мі­ль­йо­на - на за­ве­р­шен­ня бу­ді­ве­ль­них ро­біт у Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­ко­му ди­тя­чо­му са­д­ку, ви­рі­ше­но ба­га­то зе­ме­ль­них пи­тань. Отож від іме­ні жи­те­лів ра­йо­ну, ме­ди­ч­них пра­ців­ни­ків хо­чу по­дя­ку­ва­ти Ми­ко­лі Ва­си­льо­ви­чу за та­кий не­об­хід­ний ре­а­німо­біль, по­ба­жа­ти йо­му но­вих зве­р­шень, до­ся­г­нень на бла­го Він­нич­чи­ни, всі­єї кра­ї­ни.
– В нас ба­га­то про­блем, але ми зда­т­ні їх ви­рі­ши­ти, – за­певнила на­ча­ль­ник управ­лін­ня охо­ро­ни здо­ро­в’я та ку­ро­р­тів ОДА Лі­дія Ді­де­н­ко. - Ре­а­німо­біль, який сьо­го­д­ні отри­мав ра­йон, це мі­ні-­лі­ка­р­ня на ко­ле­сах. Слід за­зна­чи­ти, що, ко­ли ми ро­з­по­чи­на­ли змі­ни, на­ша об­ласть бу­ла в най­гі­р­шо­му ста­ні по­рі­в­ня­но з ін­ши­ми пі­ло­т­ни­ми об­ла­с­тя­ми, та за­вдя­ки спі­ль­ним зу­сил­лям ме­ди­ч­них пра­ців­ни­ків, вла­ди, осо­би­с­то Ми­ко­ли Ва­си­льо­ви­ча ми ста­є­мо од­ни­ми з кра­щих. Впе­р­ше об­ла­с­на ме­ди­ци­на має до бю­дже­ту плюс 30 ві­д­со­т­ків про­ти ми­ну­ло­го ро­ку.
Цьо­го ж дня Ми­ко­ла Джи­га по­бу­вав у Мо­ро­зів­сь­ко­му на­вча­ль­но-­ви­хо­в­но­му за­кла­ді, в яко­му на­вча­ють­ся та ви­хо­ву­ють­ся 47 уч­нів та 15 ви­хо­ва­н­ців ди­тя­чо­го са­д­ка. Тут пра­цю­ють 9 вчи­те­лів та 5 пра­ців­ни­ків те­х­пе­р­со­на­лу. Як за­певнила ди­ре­к­тор шко­ли На­дія Ло­шак, ко­ле­к­тив не­ве­ли­кий, але мо­ло­дий, дру­ж­ний, та­ла­но­ви­тий. Огля­ну­в­ши шко­лу, Ми­ко­ла Ва­си­льо­вич за­ли­ши­в­ся за­до­во­ле­ний про­ве­де­ним ре­мо­н­том, об­ла­ш­то­ва­ним вну­т­рі­ш­нім сан­ву­з­лом, га­р­но осна­ще­ним ха­р­чо­б­ло­ком.
– Ві­д­ві­да­в­ши шко­лу, я пе­ре­ко­на­в­ся як ви­ко­ну­ють­ся мої вка­зі­в­ки що­до об­ла­ш­ту­ван­ня вну­т­рі­ш­ніх сан­ву­з­лів та ство­рен­ня всіх не­об­хід­них умов для на­вчан­ня уч­нів. Тут все зроблено якісно, естетично, - сказав губернатор. - Осо­б­ли­ва по­дя­ка ке­рі­в­ни­ку мі­с­це­во­го го­с­по­дар­с­т­ва Оле­к­са­н­д­ру Чо­р­но­му, за ко­ш­ти яко­го бу­ли про­ве­де­ні в шко­лі ці ро­бо­ти. Та­кі ке­рі­в­ни­ки - зо­ло­тий фонд на­шої мі­с­це­во­с­ті, на­шої дер­жа­ви. Слід за­зна­чи­ти, що по об­ла­с­ті ро­бо­ти по об­ла­ш­ту­ван­ню вну­т­рі­ш­ніх сан­ву­з­лів ми пла­ну­є­мо за­ве­р­ши­ти до кі­н­ця ро­ку.
 Також для по­т­реб шко­ли го­ло­ва ОДА пе­ре­дав прин­тер.

Переглядів: 438 | Додав: nico | Рейтинг: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2020


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

( Гаряча лінія
Урядова телефонна гаряча лінія

Пошук
Календар
«  Серпень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Створити безкоштовний сайт на uCoz