Середа, 19.02.2020, 13:37Мурованокуриловецька районна державна адміністрація

ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Голова РДА

Меню сайту
Органи влади
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Верховний Суд України
Вінницька облдержадміністрація
Вінницька обласна рада
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні
Кращий державний службовець
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Управління державної служби у Вінницькій області «Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 08.06.2013 р.
Flag Counter
Форма входу
 
Головна » 2011 » Листопад » 22 » Вшанували аграріїв району
10:16
Вшанували аграріїв району


20 ли­с­то­па­да в Ук­ра­ї­ні від­зна­ча­ли День пра­ців­ни­ків сіль­сь­ко­го господар­с­т­ва. Уро­чи­с­то­с­ті, при­уро­че­ні цьо­му свя­ту, від­бу­лись у на­шо­му райо­ні ми­ну­лої се­ре­ди. Пра­ців­ни­ки по­лів і ферм, ке­рі­в­ни­ки, спе­ці­а­лі­с­ти агроформувань зі­бра­ли­ся у ра­йон­но­му бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри, щоб від­зна­чи­ти своє про­фе­сій­не свя­то.


Від іме­ні ра­йон­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції В.М. Ані­ке­є­н­ко по­дя­ку­вав всім аг­ра­рі­ям ра­йо­ну за ве­ли­че­з­ний труд, який бу­ло вкла­де­но про­тя­гом поточ­но­го ро­ку для за­без­пе­чен­ня ви­со­ких по­ка­з­ни­ків ро­бо­ти в агропромисловому ком­пле­к­сі ра­йо­ну. У сво­є­му ви­сту­пі він за­зна­чив, що незва­жа­ю­чи  на  скла­д­ні по­го­д­ні умо­ви, зро­с­тан­ня цін на мі­не­ра­ль­ні до­б­ри­ва, за­со­би за­хи­с­ту, па­ль­но-­ма­с­ти­ль­ні ма­те­рі­а­ли та за­па­с­ні ча­с­ти­ни, сільгосппідп­ри­єм­с­т­вам ра­йо­ну вда­ло­ся в сти­с­лі стро­ки  і на ви­со­ко­му агротех­ні­ч­но­му рі­в­ні про­ве­с­ти ком­плекс ве­с­ня­но-­по­льо­вих ро­біт та зби­ран­ня ви­ро­ще­но­го вро­жаю, пі­д­го­то­в­ку ґрунту і по­сів ози­мих ку­ль­тур під уро­жай 2012 ро­ку. Най­кра­ще впо­ра­ли­ся з ци­ми ро­бо­та­ми і пе­р­ши­ми в ра­йо­ні заверши­ли  цьогорі­ч­ні жни­ва СФГ "Стрі­ла” с. Сні­т­ків (го­ло­ва Го­ра Ві­к­тор Во­ло­ди­ми­ро­вич), ПОП "Ве­с­на” с. До­ли­ня­ни (ке­рі­в­ник Гу­ме­нюк Єв­ген Мико­ла­йо­вич), ФГ "Олімп” с. Сте­па­н­ки (ке­рі­в­ник  Огі­р­чук Лю­д­ми­ла Василів­на), ПП "Скри­п­ник і К” с.Пе­ре­ко­ри­н­ці (ке­рі­в­ник Скри­п­ник  Ана­то­лій Іва­но­вич), ТОВ "Деме­т­ра” с. Лу­чи­нець (ке­рі­в­ник Ге­в­чук Та­ма­ра Миколаївна), ПП "Бо­нас” с. Мо­ро­зі­в­ка (ке­рі­в­ник Чо­р­ний Оле­к­сандр  Микола­йо­вич), ФГ "Ве­лес-­Ві­та” с. По­пе­лю­хи (ке­рі­в­ник Струсевич Пе­т­ро Па­в­ло­вич),ФГ "Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­ке” с.Обу­хів (ке­рі­в­ник Дми­т­рук Во­ло­ди­мир Іва­но­вич).

Най­бі­ль­ший вклад до ра­йон­но­го ко­ро­ваю вне­с­ли тру­ді­в­ни­ки ТОВ "Агро­фі­р­ма Ру­бан­сь­кий” смт. Му­ро­ва­ні Ку­ри­лі­в­ці. Тут із пло­щі  3373 га забез­пе­че­но ва­ло­вий збір зе­р­на ран­ньої гру­пи в кі­ль­ко­с­ті 15,7 тис. тонн, що  скла­дає май­же 28 ві­д­со­т­ків від  за­га­ль­но­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва зе­р­на ран­ньої гру­пи зе­р­но­вих по ра­йо­ну і уро­жай­ність скла­ла 46,6 ц\га. У ФГ  "Вищеольчедаївсь­ке” с. Обу­хів із  пло­щі 1376 га зі­б­ра­но 5,3 тис. тонн зе­р­на при  уро­жай­но­с­ті 38,5 ц\га. Най­ви­щу уро­жай­ність ран­ніх зе­р­но­вих ку­ль­тур за­без­пе­че­но у СФГ  "Стрі­ла” с. Сні­т­ків – 45,9 ц\га, ПОП  "Ве­с­на”  с. До­ли­ня­ни – 47,5 ц/га,ТОВ "Аг­ро­фі­р­ма Ру­бан­сь­кий” смт. Му­ро­ва­ні Ку­ри­лі­в­ці – 46,6 ц/га. По­над  30 ц\га зі­б­ра­но ран­ніх зе­р­но­вих ку­ль­тур в ФГ "Олімп” с. Сте­па­н­ки, ТОВ "Бо­га­тир” і ПП "За­рі­ч­не-­Аг­ро” с. Ко­тю­жа­ни, ТОВ "Де­ме­т­ра” с. Лу­чи­нець, ПП "Бо­нас” с. Мо­ро­зі­в­ка, ФГ "Ве­лес-­Ві­та” с. По­пе­лю­хи , ФГ "Вище­о­ль­че­да­їв­сь­ке”  с. Обу­хів,  СФГ "До­б­ро­бут” смт. Му­ро­ва­ні  Ки­ри­лі­в­ці.

Не­по­га­ний фу­н­да­мент за­кла­де­но  під уро­жай 2012 ро­ку. Всьо­го посіяно ози­мі зе­р­но­ві ку­ль­ту­ри на пло­щі 11,1 тис. га, в то­му чи­с­лі ози­ма пше­ни­ця – 8871 га, ози­мий яч­мінь – 2015 га, жи­то –  242 га.      Крім то­го по­сі­я­но 5161 га ози­мо­го рі­па­ку. За­ве­р­шу­єть­ся ора­н­ка гли­бо­ко­го та зви­чай­но­го зя­бу на про­гно­зо­ва­них пло­щах ві­д­по­ві­д­но 2990 га і 26890 га. В по­в­но­му об­ся­зі заси­па­но на­сін­ня ра­йо­но­ва­них та пе­р­с­пе­к­ти­в­них со­р­тів ярих ку­ль­тур.

Пе­в­них ре­зуль­та­тів до­ся­г­ну­то в тва­рин­ни­ц­т­ві. Зо­к­ре­ма,  ко­ле­к­тив моло­ч­но-­то­ва­р­ної фе­р­ми ФГ  "Ве­лес Ві­та” с. По­пе­лю­хи (за­ві­ду­ю­ча Лу­кі­на Зі­на­ї­да Оле­гі­в­на) за 10 мі­ся­ців по­то­ч­но­го ро­ку на­до­ї­в від ко­ж­ної ко­ро­ви по 3782 кг мо­ло­ка. Се­ред опе­ра­то­рів ма­шин­но­го до­їн­ня  хо­четь­ся ві­д­мі­ти­ти також Го­ло­в­чу­ка Пе­т­ра Пе­т­ро­ви­ча, Лі­с­ни­ка Іго­ря Оле­к­сі­йо­ви­ча, Го­ло­в­чу­ка Ми­хай­ла Пе­т­ро­ви­ча. До­ся­г­ну­то не­по­га­них се­ре­д­ньо­до­бо­вих при­ро­с­тів ВРХ та сви­ней. В до­с­та­т­ній кі­ль­ко­с­ті за­го­то­в­ле­но ко­р­мів для гро­мад­сь­ко­го тварин­ни­ц­т­ва. Що­рі­ч­но в го­с­по­дар­с­т­ві ви­ді­ля­ють­ся ко­ш­ти  на реконструкцію тва­рин­ни­ць­ких при­мі­щень. Як ре­зуль­тат,  тва­рин­ни­ць­ка галузь що­рі­ч­но отри­мує при­бу­т­ки. Най­бі­ль­ша за­слу­га в цьо­му ке­рі­в­ни­ка това­ри­с­т­ва -  Стру­се­ви­ча Пе­т­ра Па­в­ло­ви­ча.

По­ряд з ви­ро­б­ни­чою ді­я­ль­ні­с­тю, аг­ро­фо­р­му­ван­ня ра­йо­ну вно­сять знач­ний вклад у ро­з­ви­ток со­ці­а­ль­ної сфе­ри у сіль­сь­кій мі­с­це­во­с­ті – ре­монт за­кла­дів осві­ти, охо­ро­ни здо­ро­в’я, ку­ль­ту­ри та ін­ші. Тіль­ки в по­то­ч­но­му ро­ці ваш вк­лад в об’є­к­ти со­ці­а­ль­ної сфе­ри ста­но­вить 152 тис. грн. Щи­ра вдячність вам від усіх жи­те­лів се­ли­ща та сіл ра­йо­ну.


З свя­том при­су­т­ніх ві­та­ли на­ча­ль­ник управ­лін­ня аг­ро­п­ро­ми­с­ло­во­го роз­ви­т­ку РДА М.І. Не­в­лад, го­ло­ва ра­йон­ної асо­ці­а­ції сіль­го­с­п­ви­ро­б­ни­ків Т.М. Ге­в­чук, го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди В.А. Гук, ве­те­ран пра­ці М.І. Пи­во­вар та уче­ни­ця пер­шої шко­ли рай­це­н­т­ру Ві­к­то­рія До­ля.

За осо­би­с­тий вклад у ро­з­ви­ток аг­ро­п­ро­ми­с­ло­во­го ком­пле­к­су ра­йо­ну та до­ся­г­нен­ня в пра­ці ряд кра­щих пра­ців­ни­ків сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­кої га­лу­зі відзна­чи­ли по­че­с­ни­ми гра­мо­та­ми та по­дя­ка­ми ра­йон­ної дер­жа­в­ної адміністра­ції і ра­йон­ної ра­ди.

В уро­чи­с­то­с­тях бра­ли участь і пред­ста­в­ни­ки під­при­ємств, уста­нов і орга­ні­за­цій, які спів­пра­цю­ють з аг­ро­про­ми­с­ло­вим ком­пле­к­сом, які та­кож адре­су­ва­ли хлі­бо­ро­бам най­кра­щі сло­ва за їх зви­тя­ж­ну пра­цю. На­ча­ль­ник управлін­ня пе­н­сій­но­го фо­н­ду  в ра­йо­ні Т.С. Ре­мо­ро­ва та на­ча­ль­ник Барсько-Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­ко­го від­ді­лен­ня по­да­т­ко­вої ін­спе­к­ції                                  О.О. Неселовський на­го­ро­ди­ли гра­мо­та­ми окре­мих ке­рі­в­ни­ків пі­д­п­ри­ємств за сум­лін­ну спла­ту по­да­т­ків та співпрацю.


В цей день для пра­ців­ни­ків ко­ж­но­го аг­ро­фо­р­му­ван­ня ра­йо­ну зву­ча­ли щи­рі по­ба­жан­ня та му­зи­ч­ні ві­тан­ня.

Переглядів: 983 | Додав: nico | Рейтинг: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2020


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

( Гаряча лінія
Урядова телефонна гаряча лінія

Пошук
Календар
«  Листопад 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Створити безкоштовний сайт на uCoz